Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuwe koers buurtsportcoaches

Nieuwe koers Heel Epe Beweegt!

 

In 2015 is in de gemeente Epe een uitvoeringsplan opgesteld om vorm en inhoud te geven aan het werk van de buurtsportcoaches en richting te geven aan hun werk. Na een uitvoeringsperiode van 4 jaar is de inzet van de buurtsportcoaches en Heel Epe Beweegt in het voorjaar van 2019 opnieuw bekeken en vastgelegd in een nieuwe koers 2019-2022 (zie ‘koersdocument 2019-2022’) .

 

Deze koers 2019-2022 voor Heel Epe Beweegt is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties en professionals vanuit onderwijs, sport, welzijn en gezondheid uit de gemeente Epe. Bureau Kennispraktijk heeft dit proces begeleidt.

 

Visie Heel Epe Beweegt

Heel Epe Beweegt is er voor alle inwoners van Epe die willen sporten, bewegen of aan een gezonde leefstijl willen werken. In het bijzonder richt ze zich op doelgroepen die minder goed in staat zijn om zelf deel te nemen aan activiteiten of om aan een gezonde leefstijl te werken. Ze organiseert structurele laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten en stimuleert inwoners tot een gezonde leefstijl. Heel Epe Beweegt verbindt daarnaast partijen die zich richten op sport, bewegen, gezondheid en welzijn om kennis uit te wisselen, deskundigheid te bevorderen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

 

Doelstellingen

• In 2022 is Heel Epe Beweegt hét platform voor sport, bewegen en gezondheid dat ondersteunt, verbindt, verwijst en adviseert.

• In 2022 zorgt Heel Epe Beweegt voor een op de vraag en kenmerken van een gebied afgestemd sport,- beweeg- en gezondheidsaanbod met aandacht voor een gezonde leefstijl én het stimuleren daarvan.

• In 2022 halen meer kinderen, jongeren, volwassenen en senioren de Beweegrichtlijn dan in 2019

 

Heel Epe Beweegt is er dus voor alle inwoners van de gemeente Epe. In het bijzonder gaan wij ons richten op doelgroepen die zelf niet in staat zijn om deel te nemen aan activiteiten of om uiteenlopende redenen niet voldoende bewegen of aan een gezonde leefstijl (kunnen) werken. Samengevat gaat het om de volgende groepen:

 

1.            Inactieve senioren

2.            Mensen met een mentale, fysieke of zintuigelijke beperking (Uniek Sporten)

3.            Kwetsbaren in de samenleving (bijv. financieel, cultureel, chronisch zieken)

4.            Kinderen en jongeren in de leeftijd 0 – 23 jaar

5.            Inactieve volwassenen in de leeftijd 35 – 65 jaar

6.            Sportaanbieders

7.            Scholen

 

Heel Epe Beweegt richt zich op een breed pallet aan (doel)groepen. Om dit handen en voeten te geven zal gekeken worden naar de wensen, behoeften en kenmerken van een bepaalde doelgroep of bijvoorbeeld een bepaald gebied. Omdat Heel Epe Beweegt ten opzichte van de afgelopen jaren nu meer doelgroepen te bedienen heeft, moeten er keuzes gemaakt worden qua activiteiten/projecten in het uitvoeringsplan per jaar.

 Activiteiten worden uitgewerkt in een activiteitenprogramma per seizoen (uitvoeringsplan). 

 

Voor het Koersdocument 2019-2022 klik hier 

Rapportage sportdeelnameonderzoek 2019 en inzet BSC, klik hier