Het sportplatform van de gemeente Epe

Uitvoeringsbudget Sport - en beweegakkoord

Het Sportakkoord

Sport verenigt Nederland

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

Binnen het Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd:

 

Lokaal Sport - en beweegakkoord gemeente Epe

In de gemeente Epe hebben we medio januari 2020 een begin gemaakt met het lokale sport- en beweegakkoord. Na een korte verkenning is een brede bijeenkomst georganiseerd. Breed in de zin dat sport- en beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, belangenorganisaties, gemeente en maatschappelijke instellingen zijn uitgenodigd om ambities te formuleren, ideeën in te brengen en aan te geven op welke wijze ze zouden willen bijdragen aan de realisering hiervan. De ambities en maatregelen die uit de brede bijeenkomst naar voren kwamen zijn met een kleinere groep vertegenwoordigers vanuit sport en bewegen, welzijn en zorg besproken, gecategoriseerd en geprioriteerd. Het sportdomein was hier sterk vertegenwoordigd.

Het lokaal sport - en beweegakkoord gemeente Epe richt zich op 4 van deze thema's, te weten:

1. Sport en bewegen in iedere fase van je leven

2. Sport en Bewegen voor iedereen

3. Een goede infrastructuur voor sport en bewegen

4. Sterke sportaanbieders voor sport en bewegen

 

Regiegroep

Om tot uitvoering van projecten en activiteiten te komen is het belangrijk dat een groep vertegenwoordigers zich verantwoordelijk voelt om dit te begeleiden en aan te jagen. Dit noemen we de regiegroep. Na ondertekening van het akkoord is deze regiegroep de ‘hoofdeigenaar’ van het akkoord. De regiogroep wordt gecoordineerd door de lokale coordinator sport-en beweegakkoord Larisa Brinkhoff-Lentjes.

De regiegroep bestaan uit een afvaardiging van het sport - en beweegveld:

- Klaas Dijkstra, voorzitter basketbalvereniging BASE

- Henri Jacobs, Houdt de Ketting Strak

- Robert Dijkman, Voetbalfederatie gemeente Epe

- Esther Spruijt, Smart Fit Epe

- Bert Boetes, Fietsersbond

 

De regiegroep heeft de volgende taken:

• Aanjagen, enthousiasmeren en betrekken van potentiële uitvoerders van acties en speerpunten

• Bewaken en toekennen uitvoeringsbudget en services

• Opstellen jaarlijkse uitvoeringsagenda

• Organiseren van minimaal 1 evaluatiemoment per jaar met alle betrokkenen

• Werven van betrokkenen die op een andere wijze een bijdrage willen leveren om de ambities/acties uit het van sport- en preventieakkoord te verwezenlijken, bijvoorbeeld financieel

• Samen met de Adviseur Lokale Sport services toewijzen

• Coördineren van de acties die afgesproken zijn in het sport- en beweegakkoord

• Opstellen van een nieuwsbrief ten behoeve van communicatie

• Toekomstbestendig maken van sport- en beweegakkoord op langere termijn

 

Informatie 

Voor het document 'Sport - en Beweegakkoord gemeente Epe klik hier

Presentatie sport-en beweegakkoord gemeente Epe, klik hier 

 

Uitvoeringsbudget Sport- en beweegakkoord

Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit het Sport- en beweegakkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Epe is dat € 20.000,- per jaar voor de periode 2020-2022. Het gaat hierbij om geoormerkt budget dat nergens anders aan besteed kan worden.

Heeft u een projectidee dat aansluit bij het Sport- en Beweegakkoord en wilt u aanspraak maken op uitvoeringsbudget? Maak een projectplan of actieplan! Voor het opstellen van het plan is een format beschikbaar waarin de actie of het project kan worden beschreven. Download hier het projectformat.

In dit korte plan kan een onderbouwde aanvraag worden gedaan voor uitvoeringsbudget. U kunt uw projectplan of actieplan aanleveren bij het begeleidingsteam door te mailen naar info@sportenbeweegakkoordepe.nl.

 

Beoordeling

Elk ingebracht project en elke activiteit zal door het begeleidingsteam worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  1. Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en beweegakkoord - In hoeverre sluit het plan/idee aan bij de ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord?
  2. Doelstellingen en resultaten - In hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het plan/idee?
  3. Plan van aanpak - Hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt (activiteiten, acties, projecten, etc.)?
  4. De organisatie en uitvoering - In hoeverre wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie en uitvoering van het plan/idee eruit ziet? Welke organisaties of verenigingen zijn betrokken?
  5. Schaalbaarheid - In hoeverre wordt aandacht besteed aan de schaalbaarheid van het project? Ofwel, kan het plan ook elders worden uitgevoerd, of met meer deelnemers/activiteiten?
  6. Borging van aanbod, samenwerking en kennis - In hoeverre wordt omschreven hoe het plan/idee na twee jaar zelfstandig kan blijven bestaan qua aanbod en samenwerking en hoe wordt de opgedane kennis verspreid?
  7. Cofinanciering en financiële borging - In hoeverre is aandacht besteed aan cofinanciering (gebruikmaken van andere financiële middelen) en de financiële borging van het plan/idee na verloop van tijd?

 

Aan alle bovenstaande criteria wordt door het begeleidingsteam een score toegekend op een schaal van 1-5 (1=onvoldoende, 2= matig, 3= voldoende, 4= goed, 5= zeer goed), waarna een totaalscore ontstaat en het budget al dan niet wordt toegekend.

 

Doen van een projectaanvraag

Heb jij een goed idee of plan dat aansluit bij de thema's van het lokaal sportakkoord dan kun je als organisatie een aanvraag doen!

Download hier het projectformat

 

Deadline en reactietermijn

De deadline voor het indienen van uw plan is 1 mei 2022. U ontvangt binnen twee weken na indiening een eerste reactie op uw aanvraag.